Reiki II astme kursuse õppekava

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Juugakoja Reikikool

(OÜ Juugakoda, registrikood 14271493).

 1. Õppekava nimetus: Reiki II aste: reiki edasijõudnu tasemel ja klientidele pakkumiseks.
 • Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus.

ÕPPEKAVARÜHM. Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ning teraapia.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS. OÜ Juugakoda reikiõppekava.

 • Eesmärk ja õpiväljundid

EESMÄRK. Koolituse tulemusel kasutab õppija reiki kolme põhisümbolit enese võimestamiseks ja probleemolukordade lahendamiseks, saadab kaugreikit ning oskab vahendada reikit klientidele.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

 • oskab ennast reikiga maandada, harmoniseerida ja võimestada.
 • tunneb reiki kolme põhisümboli ehk kanji kirjapilti ja hääldust, oskab neid eeskuju järgi joonistada ja eesmärgipäraselt kasutada.
 • valdab põhilisi kaugreiki saatmise tehnikaid ja saadab reikit distantsilt.
 • tunneb reikiseansi nõudeid, reiki praktiseerija eetikakoodeksit ja põhilisi reikitehnikaid sel määral, et on soovi korral valmis reiki pakkumiseks klientidele.
 • Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

SIHTGRUPP: reiki I astme läbinud, kes soovivad jõuda edasijõudnu tasemele ja/või pakkuda reikit klientidele.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: läbitud reiki I astme kursus

 • Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS: Koolituse kogumaht on 31 tundi, millest 14 tundi on auditoorset tööd, 4 tundi praktikat koolikeskkonnas ja 13 tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: Õpe toimub õhurikkas, minimaalse mööbliga koolitusruumis, kus on head tingimused ümbergrupeerumiseks ja põrandal mediteerimiseks või kaugreiki vastuvõtmiseks. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud joogamati ja pleedi kasutamine, samuti koolitusmaterjalide mapp, kunstitarbed ja joonistuspaber.

Õppijate arv ühes grupis on max 8 inimest.

ÕPPEVAHENDID: reiki II astme koolitusmaterjalide mapp.

 • Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne töö ja praktika koolikeskkonnas toimub kord nädalas (neljapäevaõhtuti), neljal kohtumisel. Iseseisev töö tuleb õppijatel sooritada kohtumiste vahelisel ajal.

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 3 tundi Reiki reeglid. Reaalsusloome. Õppetundide olemus. Reiki II astme põhipostulaadid. Maandamine ja pühitsus. Loeng, tseremoonia meditatsiooniga
Auditoorne töö 2 tundi Reikiga puhastamise, harmoniseerimise ja võimestamise tehnikad Loeng, demonstratsioon ja küsimuste küsimine
Auditoorne töö 4 tundi Reiki 1., 2. ja 3. sümboli kirjapilt, mantra ja kasutusvõimalused. Loeng lünktesti täitmisega ja esitlus
Auditoorne töö 1 tund Reiki saatmine distantsilt, kaugreiki ABC Lühiloeng töölehe täitmisega
Praktika koolikeskkonnas 2 tundi Kaugreiki saatmine Praktilised harjutused paarides koolitaja tagasisidega
Praktika koolikeskkonnas 2 tundi Reikiga maandamise, puhastamise, võimestamise, harmoniseerimise ja rakuaktivatsiooni harjutamine Praktilised harjutused üksi ja paarides koolitaja tagasisidega
Iseseisev töö 1 tund Reikiseansi nõuded ja põhilised reikitehnikad Lugemine ja probleemülesannete lahendamine
Auditoorne töö 2 tundi Reikiseansi nõuded ja põhilised tehnikad Meeskondades kodutöö põhjal rollimängude mängimine
Iseseisev töö 1 tund   Reikipraktiku eetikakoodeks Lugemine ja probleemülesannete lahendamine
Auditoorne töö 2 tundi Reikipraktiku eetikakoodeks, dilemmad Arutelu kodus loetud materjali ja kaasõpilaste koostatud probleemülesannete põhjal
Iseseisev töö 10 tundi Igapäevane reikirutiin kolme nädala jooksul vähemalt 5 päeval nädalas 30 minutit Reiki reeglite kordamine, enesele reiki vahendamine ja sümbolite harjutamine
Iseseisev töö 1 tund II astme põhipostulaadid, kolme reiki põhisümboli tähendus ja kasutusvõimalused, reiki reeglid, eetikakoodeks ja põhilised reikitehnikad Kirjalik test
 • Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Kirjalik test (hõlmab II astme põhipostulaate, sümbolite tähendust ja kasutusvõimalusi, reiki reegleid, eetikakoodeksit ja põhilisi reikitehnikaid) Vähemalt 60 % õigeid vastuseid.
15-minutiline kaugreikiseanss õpetajale temaga kokkulepitud ajal koos hiljem saadetava tagasisidelehe täitmisega Õpetaja tunnetab õpilase saadetud kaugreikit vastu võttes oma kehas vähemalt üht energiaaistingut (soojus, jahedus, kirvendus, torkimine, surin, kergus, hõljumine, pöörlemine, valgusmäng vms). Tagasideleht näitab kaugreiki saatmise nõuete arvestamist ja õpilase refleksiooni.
Suuline reikisümbolite oskuse vastastikhindamine vahelduvates paaridesÕpilane vastab kolm reikisümbolit erinevatele paarilistele, nimetades sümboli kirjapildi põhjal selle jaapanikeelse mantra ja eestikeelse tõlke, eri joonte ja/või kanjide tähenduse ja vähemalt kolm sümboli kasutusvõimalust. Paariline hindab mitteeristavalt, vajadusel korrigeerib või saadab üle lugema, kuni kõik sümbolid on arvestatud.
 • Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandanud, kõigil kohtumistel osalenud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse traditsiooniline reiki II astme tunnistus. Hindamist mitteläbinud või ühest korrast puudunud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta. Õppija soovil ja lisatasu eest väljastatakse ka traditsioonilise reikitunnistuse saajale lisaks tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta (mis traditsiooniliselt reikitunnistuselt puuduvad).

Koolitaja kvalifikatsioon

Läbitud reikimeister-õpetaja väljaõpe, praktiline reikiklientide vastuvõtmise kogemus ning täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 120 tundi.